ចូររាយការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកឃើញវា

ចូលរួមធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ។ ការរបាយការណ៍របស់អ្នកពិតជាសំខាន់!

ហេតុអ្វីត្រូវរាយការណ៍?

រូបភាពឫសម្ភារៈដែលមានលក្ខណៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ (CSAM) គឺជាពាក្យដែគេអាប្រើជំនួសឲ្យពាក្យ រូបភាម្ភារៈអាអាភាកុមា និសំដៅល់រូភាម្ភារៈណាដែលង្ហាពីម្មភាផ្លូវភេង្ហាផ្តោចំលើអវៈវៈភេស់កុមា បើកឃើញថាជារូភាពខុច្បាប់ព័ត៌មានឹត្រូបានញ្ជួដល់អ្ននុវត្តច្បាប់ដើម្បីស៊ើបង្កេត។

របៀបដែលយើងលុបរូបភាពរំលោភបំពានកុមារចេញពីអីុនធើណេត

ការរាយការណ៍អំពីរូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារអាចឱ្យមាតិកាខុសច្បាប់នោះអាចត្រូវបានលុបចេញ និង / ឬជនរងគ្រោះត្រួវបានកំណតើអត្តសញ្ញាណ។ អ្នកវិភាគបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេសរបស់យើងនឹងវាយតំលៃអំពីអ្វីដែលអ្នកបានរាយការណ៍ភ្លាមៗជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យមូលដ្ឋាន ហើយប្រសិនបើពួកគេរកឃើញថាជារូបភាពឫសម្ភារៈខុសច្បាប់ពួកគេនឹងបញ្ជួនព័ត៌មានទៅស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់  ISP ឬខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍។ របាយការណ៍របស់អ្នកពិតជាសំខាន់! កុំព្រងើយកន្តើយនឹងវាបើអ្នកឃើញវាលើអ៊ីនធឺណិត។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ