យើងជួយសម្អាតសម្ភារៈបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត

ការរាយការណ៍អំពី CSAM ជួយឱ្យមានលទ្ធភាពលុបរូបភាពនិង / ឬជនរងគ្រោះដើម្បីជួយគាំទ្រ។ វាក៏ជួយផងដែរដល់ការកាត់ទោសជនល្មើសនិងដោយហេតុនេះអាចទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានថ្មីឬម្តងទៀត។ របាយការណ៍របស់អ្នកមិនមានបញ្ហាទេ!

Why Report

Child Sexual Abuse Material is a term that can be used as an alternative to Child Pornography to refer to any material depicting acts of sexual abuse and/or focusing on the genitalia of the child. If found to be illegal, the information will be sent to law enforcement.

How to Report

Click this button to report. Reporting is quick, easy and confidential. You can report anonymously.

Why we exist

IHC provides a crucial link in the protective chain of interventions against child sexual abuse and exploitation, ensuring that the matter is investigated and if found to be illegal, for the information to be sent to law enforcement or other hotlines.

Reports
CSAM Reported
CSAM Removed

IHC work at a glance

We operate a safe web-based hotline for the public to report suspected CSAM and other online child sexual exploitation cases. We coordinate notice and takedown actions with law enforcement and other hotlines. 

We raise awareness of internet safety among children, parents/carers and local communities.

We train social workers, teachers and other professionals working with children on child safeguarding online. 

We conduct research/study and use findings to develop an action plan and encourage participatory solutions.