ចូលរួមវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញជាមួយ អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ

បង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា.

វគ្គសិក្សា ១

Keeping Myself and Others from Online Risks

This course will provide you with the knowledge on the different risks for children online, with a focus on keeping safe from online child sexual exploitation.

Keeping Myself and Others from Online Risks

3 lessons - Approx. 4:00 hours
View Course

វគ្គសិក្សា ២

PROTECTING OUR CHILDREN FROM ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION

In this course, you will learn all about online safety, what risks are posed for children online, and how you can best protect your child to have a safe and healthy experience while using the internet.

PROTECTING OUR CHILDREN FROM ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION

4 lessons - Approx. 4:30 hours
View Course

វគ្គសិក្សា ៣

Safeguarding Children from Sexual Exploitation Online

You will learn how to take notice of your online environment, know the different areas where children can be exposed to online threats, and recognize how to apply safety measures to protect children from harm when online.   

Safeguarding Children from Sexual Exploitation Online

6 lessons - Approx. 6:00 hours
View Course

សក្ខីភាពមួយចំនួន

អ្វីដែលអ្នកសិក្សា និយាយអំពីយើង