គន្លឹះសុវត្ថិភាពអនឡាញ

វាពិតសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកត្រូវរក្សាសុវត្ថិភាពនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ

សម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង

គន្លឹះសុវត្ថិភាពទី ១
សូមកុំចូលរួមសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ។

សកម្មភាពទាំងនោះរួមមាន ការចែកចាយរូបភាពអាក្រាត ការបង្ខំនរណាម្នាក់ឱ្យផ្ញើរូបភាពបែបមិនសមរម្យតាមអនឡាញ និងការបង្ហាញឱ្យអ្នកដទៃឃើញនូវរូបភាពអាសអាភាសដែលផ្ទុយពីឆន្ទះរបស់គេ។

គន្លឹះសុវត្ថិភាពទី ២

វាមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលនិយាយថា “ទេ” ចំពោះនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែសុំអោយអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនមានផាសុខភាពតាមអនឡាញ។

គន្លឹះសុវត្ថិភាពទី ៣ មិត្តល្អមិនដែលនាំនរណាម្នាក់អោយជួបគ្រោះថ្នាក់តាមអនឡាញ  មិត្តល្អគឺមានន័យថាអ្នកមិនដែលស្នើសុំរូបភាពអាក្រាតកាយរបស់នរណាម្នាក់ដែលអាចអោយពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយធ្វើគេមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនោះទេ។ Safety tip #4

Trust your instincts online.

If a situation does not feel right, then it is not right!

Safety tip #5 Avoid pornography – it exposes you to child sexual abuse and exploitation. Watching adult pornography should not serve as a means to learn about sex. It depicts unrealistic relations which often contains abusive behavior and increases your risk of becoming sexually exploited. If you are curious about sexual relations it is best to ask a trusted adult or learn from safe and reliable sources. Safety tip #6 While befriending new people online, be cautious and critical.  Not all the strangers you meet online have good intentions. Safety tip #7 Limit the amount of people exposed to your online information Having many friends online can be fun, but it also contains risks. Take notice of who you add as an online friend; not everyone should have access to all your information. Safety tip #8 If a friend request looks suspicious, it is better not to add them. Whenever you receive a friend request online, check their background before approving. Some online sex offenders will use fake profiles to gain your trust. Safety tip #9 Take all the precautions necessary if you decide to meet an online friend in person.  Meeting in person someone you just met online can be dangerous. However, if you checked the situation and decide it is safe to meet them, make sure you tell a trusted adult about it, meet in a public place, and have someone along with you.  Safety tip #10 Avoid sending strangers online pictures of yourself. Even if you send fully clothed pictures, some perpetrators may use different photo-editing softwares to change the image to make it look like you are naked. Safety tip #11 Avoid posting personal and identifying information of yourself online. Your personal information can be taken advantage of if seen by the wrong people and put you at risk. If you decide to upload information online, make sure it isn’t personal or can be used against you.    Safety tip #12 Make sure you are comfortable with anything you send/upload on the internet. Anything uploaded on the internet is almost impossible to remove. If you decide to upload something online, make sure it is something you wont regret in the future.   Safety tip #13 Treat any interaction done online as though it is done in public.  Although communication through different apps online may feel private, there is great potential that the  content will be recorded and distributed publicly. Upload only posts which are safe for the eyes of anyone. Safety tip #14 When using live streaming apps, make sure what you broadcast is good for public eyes.  Live streaming is similar to giving a public show. Even if done in a private setting it can be recorded and distributed. When using live streaming apps, make sure you feel comfortable with anyone seeing what you upload and that it cannot harm you Safety tip #15 People you meet through online games should not have access to your personal information. Online games serve as one of the leading platforms which online child sex offenders use to gain their first access to children. Be cautious when someone is trying to befriend you through a game.

For Parents and Carers

Safety tip #1

Never participate in actions online which can harm someone else. 

This includes sharing nude photos, harassing someone to send you explicit material online, and exposing others to pornographic material against their 

Safety tip #2

It is ok to say no to someone who is asking you to do something you are not comfortable doing online.

Safety tip #3 A good friend will never expose someone to danger online.  Being a good friend means you never ask for a naked picture of someone which can expose them to danger and make them feel uncomfortable. Real friends would never put others at such risk. Safety tip #4

Trust your instincts online.

If a situation does not feel right, then it is not right!

Safety tip #5 Avoid pornography – it exposes you to child sexual abuse and exploitation. Watching adult pornography should not serve as a means to learn about sex. It depicts unrealistic relations which often contains abusive behavior and increases your risk of becoming sexually exploited. If you are curious about sexual relations it is best to ask a trusted adult or learn from safe and reliable sources. Safety tip #6 While befriending new people online, be cautious and critical.  Not all the strangers you meet online have good intentions. Safety tip #7 Limit the amount of people exposed to your online information Having many friends online can be fun, but it also contains risks. Take notice of who you add as an online friend; not everyone should have access to all your information. Safety tip #8 If a friend request looks suspicious, it is better not to add them. Whenever you receive a friend request online, check their background before approving. Some online sex offenders will use fake profiles to gain your trust. Safety tip #9 Take all the precautions necessary if you decide to meet an online friend in person.  Meeting in person someone you just met online can be dangerous. However, if you checked the situation and decide it is safe to meet them, make sure you tell a trusted adult about it, meet in a public place, and have someone along with you.  Safety tip #10 Avoid sending strangers online pictures of yourself. Even if you send fully clothed pictures, some perpetrators may use different photo-editing softwares to change the image to make it look like you are naked. Safety tip #11 Avoid posting personal and identifying information of yourself online. Your personal information can be taken advantage of if seen by the wrong people and put you at risk. If you decide to upload information online, make sure it isn’t personal or can be used against you.    Safety tip #12 Make sure you are comfortable with anything you send/upload on the internet. Anything uploaded on the internet is almost impossible to remove. If you decide to upload something online, make sure it is something you wont regret in the future.   Safety tip #13 Treat any interaction done online as though it is done in public.  Although communication through different apps online may feel private, there is great potential that the  content will be recorded and distributed publicly. Upload only posts which are safe for the eyes of anyone. Safety tip #14 When using live streaming apps, make sure what you broadcast is good for public eyes.  Live streaming is similar to giving a public show. Even if done in a private setting it can be recorded and distributed. When using live streaming apps, make sure you feel comfortable with anyone seeing what you upload and that it cannot harm you Safety tip #15 People you meet through online games should not have access to your personal information. Online games serve as one of the leading platforms which online child sex offenders use to gain their first access to children. Be cautious when someone is trying to befriend you through a game.

For Professionals

Safety tip #1

Never participate in actions online which can harm someone else. 

This includes sharing nude photos, harassing someone to send you explicit material online, and exposing others to pornographic material against their 

Safety tip #2

It is ok to say no to someone who is asking you to do something you are not comfortable doing online.

Safety tip #3 A good friend will never expose someone to danger online.  Being a good friend means you never ask for a naked picture of someone which can expose them to danger and make them feel uncomfortable. Real friends would never put others at such risk. Safety tip #4

Trust your instincts online.

If a situation does not feel right, then it is not right!

Safety tip #5 Avoid pornography – it exposes you to child sexual abuse and exploitation. Watching adult pornography should not serve as a means to learn about sex. It depicts unrealistic relations which often contains abusive behavior and increases your risk of becoming sexually exploited. If you are curious about sexual relations it is best to ask a trusted adult or learn from safe and reliable sources. Safety tip #6 While befriending new people online, be cautious and critical.  Not all the strangers you meet online have good intentions. Safety tip #7 Limit the amount of people exposed to your online information Having many friends online can be fun, but it also contains risks. Take notice of who you add as an online friend; not everyone should have access to all your information. Safety tip #8 If a friend request looks suspicious, it is better not to add them. Whenever you receive a friend request online, check their background before approving. Some online sex offenders will use fake profiles to gain your trust. Safety tip #9 Take all the precautions necessary if you decide to meet an online friend in person.  Meeting in person someone you just met online can be dangerous. However, if you checked the situation and decide it is safe to meet them, make sure you tell a trusted adult about it, meet in a public place, and have someone along with you.  Safety tip #10 Avoid sending strangers online pictures of yourself. Even if you send fully clothed pictures, some perpetrators may use different photo-editing softwares to change the image to make it look like you are naked. Safety tip #11 Avoid posting personal and identifying information of yourself online. Your personal information can be taken advantage of if seen by the wrong people and put you at risk. If you decide to upload information online, make sure it isn’t personal or can be used against you.    Safety tip #12 Make sure you are comfortable with anything you send/upload on the internet. Anything uploaded on the internet is almost impossible to remove. If you decide to upload something online, make sure it is something you wont regret in the future.   Safety tip #13 Treat any interaction done online as though it is done in public.  Although communication through different apps online may feel private, there is great potential that the  content will be recorded and distributed publicly. Upload only posts which are safe for the eyes of anyone. Safety tip #14 When using live streaming apps, make sure what you broadcast is good for public eyes.  Live streaming is similar to giving a public show. Even if done in a private setting it can be recorded and distributed. When using live streaming apps, make sure you feel comfortable with anyone seeing what you upload and that it cannot harm you Safety tip #15 People you meet through online games should not have access to your personal information. Online games serve as one of the leading platforms which online child sex offenders use to gain their first access to children. Be cautious when someone is trying to befriend you through a game.

For Law Enforcement

Safety tip #1

Never participate in actions online which can harm someone else. 

This includes sharing nude photos, harassing someone to send you explicit material online, and exposing others to pornographic material against their 

Safety tip #2

It is ok to say no to someone who is asking you to do something you are not comfortable doing online.

Safety tip #3 A good friend will never expose someone to danger online.  Being a good friend means you never ask for a naked picture of someone which can expose them to danger and make them feel uncomfortable. Real friends would never put others at such risk. Safety tip #4

Trust your instincts online.

If a situation does not feel right, then it is not right!

Safety tip #5 Avoid pornography – it exposes you to child sexual abuse and exploitation. Watching adult pornography should not serve as a means to learn about sex. It depicts unrealistic relations which often contains abusive behavior and increases your risk of becoming sexually exploited. If you are curious about sexual relations it is best to ask a trusted adult or learn from safe and reliable sources. Safety tip #6 While befriending new people online, be cautious and critical.  Not all the strangers you meet online have good intentions. Safety tip #7 Limit the amount of people exposed to your online information Having many friends online can be fun, but it also contains risks. Take notice of who you add as an online friend; not everyone should have access to all your information. Safety tip #8 If a friend request looks suspicious, it is better not to add them. Whenever you receive a friend request online, check their background before approving. Some online sex offenders will use fake profiles to gain your trust. Safety tip #9 Take all the precautions necessary if you decide to meet an online friend in person.  Meeting in person someone you just met online can be dangerous. However, if you checked the situation and decide it is safe to meet them, make sure you tell a trusted adult about it, meet in a public place, and have someone along with you.  Safety tip #10 Avoid sending strangers online pictures of yourself. Even if you send fully clothed pictures, some perpetrators may use different photo-editing softwares to change the image to make it look like you are naked. Safety tip #11 Avoid posting personal and identifying information of yourself online. Your personal information can be taken advantage of if seen by the wrong people and put you at risk. If you decide to upload information online, make sure it isn’t personal or can be used against you.    Safety tip #12 Make sure you are comfortable with anything you send/upload on the internet. Anything uploaded on the internet is almost impossible to remove. If you decide to upload something online, make sure it is something you wont regret in the future.   Safety tip #13 Treat any interaction done online as though it is done in public.  Although communication through different apps online may feel private, there is great potential that the  content will be recorded and distributed publicly. Upload only posts which are safe for the eyes of anyone. Safety tip #14 When using live streaming apps, make sure what you broadcast is good for public eyes.  Live streaming is similar to giving a public show. Even if done in a private setting it can be recorded and distributed. When using live streaming apps, make sure you feel comfortable with anyone seeing what you upload and that it cannot harm you Safety tip #15 People you meet through online games should not have access to your personal information. Online games serve as one of the leading platforms which online child sex offenders use to gain their first access to children. Be cautious when someone is trying to befriend you through a game.

For Businesses and Industries

Safety tip #1

Never participate in actions online which can harm someone else. 

This includes sharing nude photos, harassing someone to send you explicit material online, and exposing others to pornographic material against their 

Safety tip #2

It is ok to say no to someone who is asking you to do something you are not comfortable doing online.

Safety tip #3 A good friend will never expose someone to danger online.  Being a good friend means you never ask for a naked picture of someone which can expose them to danger and make them feel uncomfortable. Real friends would never put others at such risk. Safety tip #4

Trust your instincts online.

If a situation does not feel right, then it is not right!

Safety tip #5 Avoid pornography – it exposes you to child sexual abuse and exploitation. Watching adult pornography should not serve as a means to learn about sex. It depicts unrealistic relations which often contains abusive behavior and increases your risk of becoming sexually exploited. If you are curious about sexual relations it is best to ask a trusted adult or learn from safe and reliable sources. Safety tip #6 While befriending new people online, be cautious and critical.  Not all the strangers you meet online have good intentions. Safety tip #7 Limit the amount of people exposed to your online information Having many friends online can be fun, but it also contains risks. Take notice of who you add as an online friend; not everyone should have access to all your information. Safety tip #8 If a friend request looks suspicious, it is better not to add them. Whenever you receive a friend request online, check their background before approving. Some online sex offenders will use fake profiles to gain your trust. Safety tip #9 Take all the precautions necessary if you decide to meet an online friend in person.  Meeting in person someone you just met online can be dangerous. However, if you checked the situation and decide it is safe to meet them, make sure you tell a trusted adult about it, meet in a public place, and have someone along with you.  Safety tip #10 Avoid sending strangers online pictures of yourself. Even if you send fully clothed pictures, some perpetrators may use different photo-editing softwares to change the image to make it look like you are naked. Safety tip #11 Avoid posting personal and identifying information of yourself online. Your personal information can be taken advantage of if seen by the wrong people and put you at risk. If you decide to upload information online, make sure it isn’t personal or can be used against you.    Safety tip #12 Make sure you are comfortable with anything you send/upload on the internet. Anything uploaded on the internet is almost impossible to remove. If you decide to upload something online, make sure it is something you wont regret in the future.   Safety tip #13 Treat any interaction done online as though it is done in public.  Although communication through different apps online may feel private, there is great potential that the  content will be recorded and distributed publicly. Upload only posts which are safe for the eyes of anyone. Safety tip #14 When using live streaming apps, make sure what you broadcast is good for public eyes.  Live streaming is similar to giving a public show. Even if done in a private setting it can be recorded and distributed. When using live streaming apps, make sure you feel comfortable with anyone seeing what you upload and that it cannot harm you Safety tip #15 People you meet through online games should not have access to your personal information. Online games serve as one of the leading platforms which online child sex offenders use to gain their first access to children. Be cautious when someone is trying to befriend you through a game.