អំពីសកម្មភាព

បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់

បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់ប្តេជ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរាល់ទម្រង់នៃការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមអុីនធើណិតរួមមាន CSAM ការគំរាមខាងផ្លូវភេទកុមារ ការផ្សាយផ្ទាល់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ។

សកម្មភាពរបស់យើង

ប្រព័ន្ធរាយការណ៍បន្ទាន់តាមអ៊ីនធើណិត

បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់ផ្តល់មធ្យោបាយមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សាធារណជនធ្វើការរាយការណ៍អំពីរូបភាព-សម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ ដោយអនាមិកដែលពួកគេបានឃើញនៅលើអុីនធើណិត ហើយសង្ស័យថាខុសច្បាប់។ របាយការណ៍ត្រូវតែមាន URL ដែលផ្តល់ការភ្ជាប់ទៅមើលមាតិកាដែលបានរាយការណ៍នៅលើអុីនធើណិត។ បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់មិនអាចទទួលយកការរាយការណ៍ដោយមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបភាព ឬវីដេអូនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារនោះទេ។

ការវិភាគមាតិកា

អ្នកវិភាគរបស់យើងនឹងវាយតម្លៃមាតិកា / សម្ភារៈដែលបានរាយការណ៍ (ឧទាហរណ៍រូបភាព ឬវីដេអូ) ដែលអាចមើលឃើញនៅលើ URL ដែលបានរាយការណ៍ ដោយអនុឡោមតាមបទដ្ឋានប្រតិបត្ដិការ និងច្បាប់ ដោយប្រើប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់របស់ INHOPE ។ រូបភាព និងវីដេអូក៏ត្រូវបានវាយតម្លៃទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីកំណត់ពីភាពខុសច្បាប់របស់វា។

ការជូនដំណឹងនិងដកចេញមាតិកាខុសច្បាប់

ប្រសិនបើរូបភាព ឬវីដេអូត្រូវបានបញ្ជាក់ថាខុសច្បាប់ ការជូនដំណឹងនិងសំណើដកហូតនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះនិង / ឬបណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់ជាដៃគូ ដើម្បីដកយកវាចេញពីអុីនធើណិត ឬបិទការចូលប្រើឯកសារ។ យើងក៏អាចផ្ញើរបាយការណ៍ទៅអ្នកអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេត និងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ។

ការគាំទ្រជនរងគ្រោះ

បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់ជួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជួយសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះ តាមរយៈព័ត៌មានដែលផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់។ វាក៏ជួយកុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យទទួលបានសេវាគាំទ្រសមស្រប តាមរយៈការវាយតម្លៃពីតម្រូវការ និងសម្របសម្រួលបញ្ជូន។

ការបង្ការការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ក្រុមការងាររបស់បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់ចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបណ្តុះបណ្តាលដល់កុមារ មាតាបិតា អ្នកអប់រំអ្នកប្រតិបត្តិដែលធ្វើការជាមួយកុមារ និងអាជ្ញាធរ អំពីរបៀបរក្សាសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើអុីនធើណិត កំណត់ស្គាល់ហានិភ័យ និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពដែលគួរឱ្យសង្ស័យ។ 

ក្រមប្រតិបត្តិរបស់បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់

Hotlines must act within the law of their own countries.

Hotlines shall cooperate with each other in efforts to eliminate Illegal material and activity from the Internet
within their remit and exchange reports with the competent national hotline.

Hotlines must provide INHOPE with a point of contact to receive notices from INHOPE.

Hotlines must have a security protocol to ensure that the sensitive data they process is secure. The room(s)
in which the hotline work takes place must be secure and staff not dealing with hotline work must not be
exposed to hotline material.

Every INHOPE Member Hotline must comply fully with INHOPE?s Best Practice Policy on Exchange of
Reports

INHOPE requires that all members adhere to the minimum requirements set out below:

INHOPE Member Hotlines participating in ICCAM must, without undue delay, inform the INHOPE secretariat
in case of a serious interruption of operations. In case of suspicion of breaches of data security provisions,
the login data for ICCAM gets lost, stolen or in any other way gets known by a third party, or any other
irregularity in processing the URLs within ICCAM, INHOPE Member Hotlines participating in ICCAM must
inform the Data Protection Officer within 24 hours.

Imagery taken at INHOPE events need prior consent of the persons shown on the imagery before
publication takes place. Personal data of the hotline analysts, e.g. names and addresses, are confidential
and must not be disclosed to third parties.

INHOPE requires that Members regularly consult with the major stakeholders in their country (or countries)
of operation. These stakeholders may include: Government, Law Enforcement, Internet Industry, Child
Welfare, etc.

en_USEnglish
Scroll to Top