ស្វាគមន៍មកកាន់បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់តាមអ៊ីនធើណិត

បណ្តាយរាយការណ៍បន្ទាន់គឺជាសមាជិករបស់បណ្តាញរាយការណ៍សកលនៃសមាគមន៍​ INHOPE ដែលប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់រូបភាព​ សម្ភាររំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមអ៊ីនធើណិត 

អំពីយើង

បណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់ជួយឱ្យសាធារណៈជនអាចរាយការណ៍ពីរូបភាព-សម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ ដោយអនាមិក។ អ្នកវិភាគមាតិការបស់យើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរបាយការណ៍ ហើយប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់ថាមានមាតិកាខុសច្បាប់ ពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដកហូតមាតិកាចេញពីអុីនធើណិត ហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់។ បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ APLE ដែលជាសមាជិកនៃបណ្តាញរាយការណ៍សកលឈានមុខគេរបស់ INHOPE រួមមានសមាជិកនៅ ៤៣ប្រទេស ជុំវិញពិភពលោក។

អំពីសកម្មភាព

យើងប្តេជ្ញាចិត្តលុបបំបាត់ការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ​ និងការពារកុមាររងគ្រោះ។

ទិន្នន័យបណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់
មករា ដល់ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ផលជះការងារបង្ការរបស់បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់

សកម្មភាពបង្ការរបស់យើងសំដៅផ្តល់ការយល់ដឹងអោយកាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីត្រូវធ្វើដើម្បីមានសុវត្ថិភាព និងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

អត្ថបទព័ត៌មានពិសេស

en_USEnglish
Scroll to Top