ធនធានចំណេះដឹង

បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់

បង្កើតឡើង និងដំណើរការដោយអង្គការ APLE តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ដោយមានការគាំទ្រពីសមាគមនៃបណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់តាមអុីនធើណិតសកល។ 

សម្ភារៈអប់រំ

ក្រុមការងារ Hotline បានបង្កើតសម្ភារៈ និងព័ត៌មានជំនួយក្នុងគោលបំណងជួយកុមារ យុវជន ឪពុកម្តាយ និងអ្នកជំនាញអោយយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ វិធានការសុវត្ថិភាព វិធីដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានដែលអាចកើតមាន។ 

សំណួរសួរជាញឹកញាប់

ISP សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអុីនធើណេត ដែលមានន័យថាជាស្ថាប័នដែលផ្តល់ការភ្ជាប់សេវាអុីនធើណិត។ នេះក៏សំដៅទៅលើអ្នកផ្តល់សេវាអេឡិចត្រូនិក។

ការជូនដំណឹងនិងដកហូតចេញគឺជានីតិវិធីសម្រាប់ស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះគេហទំព័រ (HP) ឬម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីលុបចោល ឬបិទការចូលប្រើព័ត៌មានខុសច្បាប់ ឬផុតសុពលភាព ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។
services.

បណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់អាចឱ្យសាធារណជនរាយការណ៍ព័ត៌មានអនាមិកតាមអុីនធើណិតដែលពួកគេសង្ស័យថាខុសច្បាប់។ អ្នកវិភាគនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរបាយការណ៍ ហើយប្រសិនបើមានការអះអាងថាខុសច្បាប់ ពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដកហូតមាតិកាចេញពីអុីនធើណិតឱ្យបានលឿនបំផុត។

មាតិកា (រូបភាព-សម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ) ត្រូវបានលុបចោលគឺជាពេលវេលាកត់ត្រានៅ (ICCAM) ដែលបណ្តាញរាយការណ៍បន្ទាន់បញ្ជាក់ថាជារូបភាព និង / ឬវីដេអូត្រូវបានដកយកចេញពីអុីនធើណិត។

en_USEnglish
Scroll to Top