This page is restricted to site members only. If you have an account, please log in. If you don't have one yet, create now.

Existing Users Log In
   
New User Registration
* Please indicate that you agree to the Terms of Service
*Required field

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

IHC ក៏ធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជា រដ្ឋាភិបាល ឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិត សាលារៀន ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួយដល់ការងាររបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

Safer Internet Day

ក្នុងរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំ Internet Safer Day (SID) បានក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រតិទិនសុវត្ថិភាពអនឡាញ។

ECPAT Sverige (ស៊ុយអែត)

ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ 1996 ហើយជាសមាជិកនៃបណ្តាញសកលរបស់ ECPAT International ដែលមានតំណាងនៅក្នុងប្រទេសជាង 70 ។ ECPAT​ Sweden សហការជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អាជ្ញាធរ និងផ្នែកខ្លះនៃឧស្សាហកម្មដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។

យើងផ្តល់តម្លៃចំពោះភាពជាដៃគូ ពីព្រោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាន / ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារទាមទារឱ្យមានដំណោះស្រាយជាសកល

រដ្ឋាភិបាល: យើងគាំទ្រដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចការពារកុមារដោយផ្តល់នូវភស្តុតាងដែលមានមូលដ្ឋានលើការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាលើអ៊ីនធឺណិត និងជួយពួកគេបង្កើតផែនការសកម្មភាពដោយផ្អែកលើភស្តុតាងនៃការការស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

 • សង្គមស៊ីវិល: IHC ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីនិន្នាការនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិ និងសម្របសម្រួលការបញ្ជូនករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីនធឺណិត។
 • ឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិត: យើងគៀងគរប្រតិបត្តិករអ៊ីនធឺណិត(ISP) អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ អ្នកផ្តល់មាតិកា ។ល។ ឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសិក្សាតាមរយៈការសន្ទនានិងសិក្ខាសាលាដែលពួកគេអាចបង្កើនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៅលើអ៊ីនធឺណិត របៀបដែលពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការបញ្ឈប់បញ្ហា និងអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អតិថិជនខ្លួន។
 • សាលារៀន: យើងផ្តល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្ស គ្រូបង្រៀន និងសមាជិកនៃអ្នកគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដើម្បីឱ្យពួកគេចេះការពារខ្លួន បង្រៀនសិស្សដទៃទៀត និងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារកុមារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគេដើម្បីការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ពួកគេក៏ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ និងអាចរាយការណ៍បាននៅពេលពួកគេជួបប្រទះរូបភាព និងសម្ភារៈអាសអាភាសកុមារនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ 
 • ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍: យើងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ និងជួយពួកគេបង្កើតដំណោះស្រាយដើម្បីបង្ការលទ្ធភាពនៃការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លួវភេទលើកុមារពីការប្រើប្រាស់សេវា។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវដំបូន្មាន និងអនុសាសន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារកុមារនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។
APLE និងសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជាសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាពេញមួយថ្ងៃស្តីពីការបង្ការការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារក្នុងវីស័យទេសចរណ៍

បន្តភ្ជាប់ទៅធនធានសំខាន់ៗផ្សេងទៀត

អង្គការការពារកុមារ (ពី INHOPE)

INSAFE: www.saferinternet.org

INHOPE / INSAFE Web Portal: www.saferinternet.eu

eNACSO: www.enacso.eu

Childnet: www.childnet-int.org

End Child Pornography and Trafficking (ECPAT): www.ecpat.org

Family Online Safety Institute (FOSI): www.fosi.org

International Center for Missing and Exploited children (ICMEC): www.icmec.org

Media Awareness Network: www.media-awareness.ca

International Save the Children Alliance: www.savethechildren.net

ផ្នែកឧស្សាហកម្ម

Microsoft: www.microsoft.com

Vodafone: www.vodafone.com

Telefonica: www.telefonica.com

GSMA: www.gsmworld.com

Euroispa: www.euroispa.org

AOL: www.aol.com

T-Online: www.t-online.net

ការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្វផ្សាយ

ដើម្បីពង្រឹងសារសំខាន់ៗ ការយល់ដឹង និងការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្អែកលើភ័ស្តុតាង IHC ធ្វើការជាមួយដៃគូ អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើនិងរួមចំណែកដល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវដែលមើលទៅលើបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននិងកំពុងលេចឡើងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារលើអ៊ីនធឺណិត និងទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងនៅក្រៅអ៊ីនធឺណិត។ តាមរយៈការងារស្រាវជ្រាវ  IHC បានទទួលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងព័ត៌មានផ្អែកលើភស្តុតាងនៃបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ហើយនឹងប្រើប្រាស់ភស្តុតាងទាំងនេះដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា/ធនធានលើអ៊ីនធឺណិត និងចូលរួមការឆ្លើយតបរបស់យើងក្នុងការលុបបំបាត់អំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។

តារាងនៃរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមក

ការស្រាវជ្រាវដែលបានផ្សព្វផ្សាយ

 • តើជនល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារគួរត្រួវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាដែរឫទេ?
 • វិធីសាស្ត្រលួងលោមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមដងផ្លូវ
 • ការសិក្សាស្តីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

បានចូលរួមក្នុងការសិក្សាថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីធ្វើការវាយតំលៃពីការគំរាមកំហែងនៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជា លក្ខណៈដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែង ស្ថានភាពដែលនាំឱ្យកុមារងាយរងគ្រោះ និងក្រុមដែលអាចមានហានិភ័យខ្ពស់។ គោលបំណងរួមនៃការសិក្សានេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា រួមទាំងសមត្ថភាពនីតិប្បញ្ញត្តិនានានិងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ (រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាលក្ខណៈជាតិយោងទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការឆ្លើយតបផ្នែកម៉ូឌុល

ការលើកទឹកចិត្តរបស់សំរាប់ការស្រាវជ្រាវរួមមាន:

 • គូសបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការលើអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងរីកចម្រើនដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហានិភ័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រការពារ
 • ចែករំលែកការរកឃើញជាមួយកុមារ ឪពុកម្តាយ / អ្នកថែទាំ អ្នកជំនាញ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន
  កំណត់សកម្មភាពដែលអាចធ្វើបាននិងអនុសាសន៍នានាផ្អែកលើភស្តុតាងដើម្បីបង្កើតផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ
 • គាំទ្រអង្គការផ្សេងៗដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត្តកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់នៅកម្ពុជាសម្រាប់ការការបង្កា ការការពារ និងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗ
 • អភិវឌ្ឍធនធានសិក្សានិងយុទ្ធសាស្ត្រផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារនិងយុវវ័យ

នៅលើទំព័រនេះអ្នកនឹងរកឃើញនូវការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយនិងអង្គការដៃគូនានា។

សាធារណៈជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

យើងបានបង្កើតធនធានសិក្សាសមស្របតាមអាយុដើម្បីជួយដល់កុមារ ឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ សមាជិកសហគមន៍ អ្នកអាជីព និងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារ ប្រឆាំងនឹងហានិភ័យ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានទាំងអស់ដែលបច្ចេកវិទ្យាអុីនធើណេតផ្តល់។

នៅលើទំព័រនេះអ្នកនឹងរកឃើញនូវធនធានអប់រំសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យដែលអ្នកអាចស្វែងរកតាមអាយុ ប្រធានបទ ឬប្រភេទសម្ភារៈ។

[under construction]

អ្នកអាជីព

យើងបានបង្កើតធនធានសិក្សាសមស្របតាមអាយុដើម្បីជួយដល់កុមារ ឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ សមាជិកសហគមន៍ អ្នកអាជីព និងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារ ប្រឆាំងនឹងហានិភ័យ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានទាំងអស់ដែលបច្ចេកវិទ្យាអុីនធើណេតផ្តល់។

នៅលើទំព័រនេះអ្នកនឹងរកឃើញនូវធនធានអប់រំសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យដែលអ្នកអាចស្វែងរកតាមអាយុ ប្រធានបទ ឬប្រភេទសម្ភារៈ។

 [under construction]

Photo Gallery

See IHC in Action

Follow us:

See what people have said about IHC...

"My Department has successfully collaborated with IHC of the APLE NGO in a number of cases in which we were able to support the victim and bring the perpetrator to justice. IHC assistance helped us remove the illegal content of child sexual abuse we traced as being hosted in another country"
Police Officer
Anti Cyber Crime Department of Cambodian Police
"I have learned a lot from participating in the awareness event organized by IHC and I will spread the information across my youth network. The knowledge I've gained will shape the way I use and take advantage of the Internet."
Phkay Proek
President of Children Advocacy Network

ឪពុកម្តាយនិងអាណាព្យាបាល

យើងបានបង្កើតធនធានសិក្សាសមស្របតាមអាយុដើម្បីជួយដល់កុមារ ឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ សមាជិកសហគមន៍ អ្នកអាជីព និងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារ ប្រឆាំងនឹងហានិភ័យ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានទាំងអស់ដែលបច្ចេកវិទ្យាអុីនធើណេតផ្តល់។

នៅលើទំព័រនេះអ្នកនឹងរកឃើញនូវធនធានអប់រំសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យដែលអ្នកអាចស្វែងរកតាមអាយុ ប្រធានបទ ឬប្រភេទសម្ភារៈ។

[under construction]
 

ទស្សនៈវិស័យ

សហគមន៍មួយដែលមានយុត្តិធម៌ផ្នែកសង្គមនិងច្បាប់រឹងមាំដែលក្នុងនោះកុមារទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពពីអំពើរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យថ្មីអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) ដំណើរការដោយមានជំនឿថាការពង្រឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារកុមារទាំងផ្នែកសង្គមនិងច្បាប់គឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាពរយៈ​ពេលវែង។

បេ​សកកម្ម​របស់​យើង

យើងមានបំណងពង្រឹងយន្តការសង្គមនិងច្បាប់ជាតិសម្រាប់ការការពារកុមារដែលងាយរងគ្រោះ ឫទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអំពើរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។

អំពើកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាបញ្ហាសកល ហើយក៍កំពុងមានការព្រួយបារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ ការលុបបំបាត់បញ្ហានេះតម្រូវឱ្យមានដំណោះស្រាយជាសកលដែលប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាក្នុងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។


REPORT CSAM

នៅឆ្នាំ 2016 អង្គការ APLE បានដាក់ឲ្យដំណើការនូវបណ្ដាញរាយការពិសេស ដែលជាបណ្ដាញរាយការណ៍លើអ៊ីនធឺណិតដំបូងគេនៅកម្ពុជា មានឈ្មោះថាអ៊ីនធឺណិតហតឡាញខេមបូឌា / Internet Hotline Cambodia (IHC) ជាការផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ អង្គការ APLE បានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីមានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមានអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា ហើយមានសក្តានុពលកើនឡើង។

ដោយធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឱ្យសហគមន៍អនឡាញកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ IHC ធ្វើការដើម្បី:

 • បង្ការអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
 • កាត់បន្ថយរូបភាពឫសម្ភារៈដែលមានលក្ខណៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
 • ជួយកុមារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយលុបរូបភាពរបស់ពួកគេចេញពីអ៊ីនធឺណិត
 • ជួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងចាត់វិធានការរកយុតិ្តធម៌ប្រឆាំងនឹងជនល្មើស

“My Department has successfully collaborated with IHC of the APLE NGO in a number of cases in which we were able to support the victim and bring the perpetrator to justice. IHC assistance helped us remove the illegal content of child sexual abuse we traced as being hosted in another country”


ការងាររបស់ IHC រួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យនៃទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់អង្គការ APLE។ តាមរយៈការធ្វើការជាមួយដៃគូផ្សេងៗ IHC សង្ឃឹមថានឹងជួយពង្រឹងយន្តការសង្គមនិងច្បាប់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីការពារកុមារពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណិត។

ដំណើរការនៃការជូនដំណឹងនិងលុបចោល

IHC អនុវត្តនិតិវិធី Notice/Takedown ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ INHOPE (ដំណើរនៃការរាយការណ៍) និងកត់ត្រាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ ICCAM ការរាយការណ៍នឹងត្រូវបានពិនិត្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាតិនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមូលដ្ឋានរបស់បណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេស

ការរាយការណ៍

នៅពេលយើងទទួលបានការរាយការណ៍ CSAM ពីសាធារណជនតាមរយៈបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេស អ្នកវិភាគព័ត៌មានរបស់យើងនឹងវាយតម្លៃសម្ភារៈ (រូបភាពឬវីដេអូ) ដោយផ្អែកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់ភាពស្របច្បាប់និងចំណាត់ថ្នាក់របស់វា។

ការជូនដំណឹង

អ្នកវិភាគនឹងវិភាគវិភាគ ចាត់ថ្នាក់ និងកត់ត្រាទិន្នន័យចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ និងបើកលទ្ធភាពសម្រាប់ការលុបចេញនូវមាតិកាដែលខុសច្បាប់

ការលុបចោល

នគរបាល ISP ឬ Hotline នៃប្រទេសសមីនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនិតិវិធី Takedown ហើយធ្វើកំណត់ត្រាករណី។ បើការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះជាកត្តាចាំបាច់ នគរបាលនឹងចាត់វិធានការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ។

ការផ្តោតលើជនរងគ្រោះ

អទិភាពរបស់យើងគឺជួយដល់ជនរងគ្រោះនៃអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយលុបរូបភាពរបស់ពួកគេចេញ ហើយបន្ទាប់មកកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេសម្រាប់ការទទួលបានសេវាកម្មសមស្រប។ បើជាតម្រូវការ យើងនឹងជូយគាំទ្រប៉ូលីសក្នុងការធ្វើស៊ើបអង្កេតលើករណីកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។

សមាជិកបណ្ដាញរាយការពិសេសសាកលរបស់ INHOPE កំពុងធ្វើការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារលើអ៊ីនធឺណិត។

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់

IHC ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអុីនធើណេត។

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យអន្តរជាតិអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមាររបស់ INTERPOL

ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ យើងធ្វើការជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសដែលមាតិកាត្រូវបានបង្ហោះដើម្បីដករូបភាពខុសច្បាប់នៃកុមារចេញពីអ៊ីនធឺណិតហើយជួយប៉ូលីសក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងនាំជនល្មើសទៅរកយុត្តិធម៌។

ប្រសិនបើយើងរកឃើញមាតិកាដែលបង្ហោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាខុសច្បាប់ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា (ACCD) ដើម្បីឱ្យមាតិកាខុសច្បាប់ត្រូវបានដកចេញ និងករណីត្រួវបានស៊ើបអង្កេតដោយ ACCD ឬភ្នាក់ងារដែលមានសមត្ថកិច្ច។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ ក្រុមការងារ IHC នឹងសម្របសម្រួលការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះជាមួយក្រុមការងារ APLE ដែលអាចរួមបញ្ចូលសេវាសង្គម សេវាផ្លូវចិត្ត និង/ឫសេវាផ្នែកច្បាប់។

ប្រសិនបើមាតិកាខុសច្បាប់ត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងប្រទេសណាដែលមិនមានសមាជិកបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេស INHOPE ក្រុមការងាររបស់ IHC នឹងធ្វើការទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសនោះ និងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពួកគេអាចប្រើដើម្បីលុបរូបភាពខុសច្បាប់ចេញ កំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ និង/ឬស៊ើបអង្កេតករណី។ នៅក្នុងប្រទេសណាដែលមានសមាជិកបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេស INHOPE យើងនឹងទាក់ទងពួកគេដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់។

FAQ

Here are our most frequent questions and answers.

If you have questions to ask, do not hesitate to email us. 

Frequently Asked Questions

IHC is a safe web-based venue for the public to report child sexual abuse material they stumble over the Internet. Run by APLE, it’s one of the global hotlines supported by INHOPE Foundation.

IHC exists to make online communities safer for children. It seeks to remove child sexual abuse material from the Internet through working in collaboration with law enforcement and other hotlines. 

Our trained content analysts assess your report against the national baseline criteria (under the Cambodian legal context) and if they find the image/video to be illegal, they will send the information to law enforcement, ISP or other hotline to remove. Where needed, IHC will coordinate with the other team at APLE to secure appropriate support for the victims identified and to assist the police force with their investigations. 

The term ‘child sexual abuse material’ or CSAM is increasingly being used to replace the term ‘child pornography’. This switch of terminology is based on the argument that sexualised material that depicts or otherwise represents children is indeed a representation, and a form, of child sexual abuse, and should not be described as pornography.

If considered to be child pornography, production and distribution of CSAM is illegal under the Cambodian legal context. 

Under the Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008, child pornography shall mean a visible material such as a photograph or videotape, including a material in electronic form, depicting a minor’s naked figure which excites or stimulates sexual desire.

By the definition of child pornography under the above-mentioned law, any CSAM image (photo or video) that depicts a naked figure of a child which excites or stimulates sexual desire constitutes child pornography which becomes illegal if such image is produced or distributed.  

Your report will be processed by our content analyst to determine its legality and classification. The analyst will trace the hosting location via IP Address and send a notice and takedown request to the responsible agency (Police, ISP, or Hotline). If found to be illegal under the law of the hosting country, the image will get removed from the Internet. Your report might also enable the police to identify victims and bring perpetrators to justice.

កុមារនិងយុវជន

យើងបានបង្កើតធនធានសិក្សាសមស្របតាមអាយុដើម្បីជួយដល់កុមារ ឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ សមាជិកសហគមន៍ អ្នកអាជីព និងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារ ប្រឆាំងនឹងហានិភ័យ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានទាំងអស់ដែលបច្ចេកវិទ្យាអីុនធើណេតផ្តល់។

នៅលើទំព័រនេះអ្នកនឹងរកឃើញនូវធនធានអប់រំសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យដែលអ្នកអាចស្វែងរកតាមអាយុប្រធានបទឬប្រភេទសម្ភារៈ។

[under construction]

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ការកេញប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត (OCSE) គឺជាទម្រង់មួយនៃអំពើរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារដែលត្រូវបានជម្រុញដោយការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ គេហទំព័រ (រាប់បញ្ចូលទាំង Dark/Deep Webs) បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម និងកម្មវិធីស្មាតហ្វូនមួយចំនួនកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពរំលោភបំពាននិងខុសច្បាប់ដូចជាការចូលមើលនិងការចែកចាយរូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ (រូបភាពឫសម្ភារៈអាសអាភាសកុមារ) ការលួងលោមកុមារដែលងាយរងគ្រោះ ព្រមទាំងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នូវសកម្មភាពផ្លូវភេទនៃកុមារ។

សកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងមុនៗរបស់ IHC ជាមួយអ្នកចូលរួមផ្សេងៗ

ខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនពីការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដែលរៀបចំដោយ IHC ហើយខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទូទាំងបណ្តាញយុវជនរបស់ខ្ញុំ។ ចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានទទួលនឹងជួយខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសុវត្ថិភាព និងចេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអ៊ីនធឺណិត។
ផ្កាយ ព្រឹក

ប្រធានបណ្ដាញកុមារតស៊ូមតិ

ចំនួនគេហទំព័រដែលមានផ្ទុករូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើនឡើង 147% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 2012 និងឆ្នាំ 2014 ទូទាំងពិភពលោកហើយការប៉ាន់ប្រមាណនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាវាគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

គ្រប់គ្រងដោយ APLE  បណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេសលើអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជា (IHC) មិនត្រឹមតែផ្តល់នូវកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់សាធារណជនដើម្បីរាយការណ៍ពីរូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារលើអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានបង្កើននូការអនុវត្តសកម្មភាពអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដែលផ្តោតលើការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិត និងបញ្ហានៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងកើតមានក្នុងចំណោមកុមារនិងយុវវ័យ ឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំ អ្នកជំនាញ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

យុទ្ធសាស្រ្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ IHC រួមមាន:

 • ផ្តល់ការយល់ដឹងនិងការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមគោលដៅដើម្បីជួយពួកគេឱ្យទទួលបានព័ត៌មានអំពីផលប្រយោជន៍អ៊ីនធឺណិត ហានិភ័យ និងវិធានការដើម្បីរក្សាកូនរបស់ពួកគេឱ្យមានសុវត្ថិភាព
 • បង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយសារសុវត្ថិភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
 •  រៀបចំសកម្មភាពរៀនសូត្រជាមួយកុមារដើម្បីកំណត់ពីហានិភ័យនិងវិធានការបង្កានិងលើកកម្ពស់ឥរិយាបថគ្មានហានិភ័យចំពោះការប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិត។
 •  បំពាក់បំប៉នដល់កុមារ យុវវ័យ និងមនុស្សពេញវ័យនូវចំណេះដឹងនិងជំនាញត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាសុវត្ថិរបស់ពួកគេភាពខណៈពេលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឱកាសប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។

IHC ក៏បានគាំទ្រដល់ទិវាអ៊ិនធឺណិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព (SID) ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់គម្រោង SafeBorders របស់សហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ 2014 តាមរយៈការបង្កើត ការភ្ជាប់ និងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសកលរបស់ពួកគេ។

មូលនីធិ INHOPE

INHOPE គឺជាបណ្តាញសាកលនៃបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេសទាំង ៥១ នៅក្នុង ៤១ ប្រទេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងមាតិកាខុសច្បាប់នៅលើអ៊ីធឺណិត និងប្ដេជ្ញាសម្អាតរូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារចេញពីអ៊ីនធឺណិត។ INHOPE ក៏ដើរតួនាទីជាបណ្ដុំនៃអ្នកជំនាញមួយសម្រាប់ការរាយការណ៍ជាសាកលអំពីមាតិកាខុសច្បាប់ជាពិសេសរូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារពីជុំវិញពិភពលោក។

មូលនិធិ INHOPE

បេសកកម្មរបស់ INHOPE គឺគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់កិច្ចការរបស់បណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេសអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារដោយប្រើវិធីសាស្រ្តពហុអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

IHC បានធ្វើការជាមួយ INHOPE តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីលុបបំបាត់រូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ លើបណ្ដាញអីុនធើណេត។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ យើងនឹងទាក់ទងទៅ INHOPE ឬសមាជិករបស់ពួកគេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពបញ្ជួនបន្ដនិងធ្វើចំណាត់ការជាមួយនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ ឫឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដកមាតិកាខុសច្បាប់ចេញពីអ៊ីនធឺណិត។ INHOPE ក៏ជួយយើងផងដែរជាមួយនឹងការថែទាំបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធបណ្ដាញរាយការពិសេស និងការចូលទៅកាន់ ICCAM ដើម្បីវិភាគ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ និងកត់ត្រារបាយការណ៍។

INHOPE Stats 2017 (CSAM Characteristics)

ព័ត៌មានសំខាន់របស់ INHOPE

របៀបរាយកាណ៍

រូបភាពរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ

ចូលទៅកាន់ទម្រង់រាយការណ៍

អ្នកអាចស្វែងរកទម្រង់រាយការណ៍ដោយចុចប៊ូតុង REPORT CSAM នៅក្នុងរបាម៉ឺនុយមេនៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័រ។

បំពេញទម្រង់រាយការណ៍

ដំបូងអ្នកត្រូវជ្រើសប្រភេទនៃប្រភពដែលអ្នកបានប្រទះឃើញ CSAM ដោយចៃដន្យ ឬសង្ស័យថាមានរូបភាពអាសអាភាសកុមារ (ឧទាហរណ៍: គេហទំព័រ, អ៊ីមែល, ហ្វេសប៊ុក, បន្ទប់ជជែកជាដើម) ។ បន្ទាប់មកបញ្ចូល URL (អាសយដ្ឋានគេហទំព័រ) នៃរូបភាព / វីដេអូនៅក្នុងប្រអប់ដែលនឹងលេចឡើង។ អ្នកអាចបញ្ចូល URL ច្រើនជាងមួយក្នុងពេលតែមួយដោយប្រើសញ្ញាក្បៀសដើម្បីបំបែក URL នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចចម្លងនិងបិទភ្ជាប់ URL ទៅក្នុងប្រអប់នេះផងដែរ

ប្រអប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការការណ៍របស់អ្នក អ្នកអាចវាយបញ្ចូលក្នុងប្រអប់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នក យើងនឹងកោតសរសើរចំពោះព័ត៌មានលម្អិតដែលអ្នកអាចផ្តល់ជូន។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សូមចងចាំថាអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយសម្ងាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្ដល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក យើងនឹងអាចទាក់ទងអ្នកដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នកនៅពេលដែលមាន។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។ យើងរក្សាសិទ្ធិមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គ្រាន់តែគូសប្រអប់ ខ្ញុំចង់រាយការណ៍ដោយអនាមិក‘ ហើយបន្ទាប់មកប្រអប់ព័ត៌មាននឹងបាត់ទៅវិញ។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសរាយការណ៍ដោយអនាមិកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងទេ។ វានឹងបង្ហាញថា ឯកជន។

ផ្ញើចេញនូវការរាយការណ៍

នៅពេលអ្នកបានបំពេញទម្រង់រួចងហើយ (សូមប្រយ័ត្នអំពី * ព័ត៌មានដែលចាំបាច់) ចុចប៊ូតុង «ផ្ញើចេញ» នៅខាងក្រោមទម្រង់។ បន្ទាប់ពីអ្នកចុចលើប៊ូតុងផ្ញើចេញ អ្នកនឹងទទួលបានសារលេចឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹពាក្យអរគុណនិងលេខយោង 8 ខ្ទង់។ អ្នកអាចប្រើលេខនេះដើម្បីតាមដានអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នកដោយចូលទៅទំព័រដើមនិងចុចប៊ូតុង CHECK STATUS នៅក្រោមគ្រាប់រំកិល។

ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នកគួរមាននៅក្នុងកំឡុង 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកបានរាយការណ៍ដោយជោគជ័យ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបន្តបន្ទាប់ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការការណ៍របស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នា។ កន្លែងដែលរក្សាការសម្ងាត់យើងរក្សាសិទ្ធិមិនផ្តល់ព័ត៌មានឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ អ្នកអាចទាក់ទងមិត្តរួមការងាររបស់យើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរជាក់លាក់អំពីការការណ៍របស់អ្នក។

របាយការណ៍ចូល
កំណត់ជារូបភាពរំលោភបំពានកុមារ
រូបភាពបានលុបចោល

ការរាយការណ៍របស់អ្នកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់

សូមចាំថា ការរាយការណ៍របស់អ្នកអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ។ អ៊ីនធឺណិតទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង ជាពិសេសកុមារនិងយុវវ័យ។ ជាអកុសលអ៊ីនធឺណិតក៍អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយជនល្មើស ឧទាហរណ៍ដូចជាដើម្បីមើល ទាញយកនិង / ឬចែកចាយរូបភាពឫសម្ភារៈអាសអាភាសកុមារ ជនល្មើសក៏អាចប្រើអ៊ិនធឺណិតដើម្បីកំណត់គោលដៅកុមារ និងលូងលោមពួកគេក្នុងគោលបំណងធ្វើការរំលោភបំពាន / កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ដំណឹងល្អគឺថាយើងជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើឱ្យអ៊ីនធឺណិតជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារក្នុងការប្រើប្រាស់ តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងដំបូន្មានរបស់យើងជាមួយពួកគេអំពីសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងតាមរយៈការរាយការណ៍ករណីសង្ស័យពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារលើអ៊ីនធឺណិត

ការងាររបស់ IHC រួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យនៃទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់អង្គការ APLE។ តាមរយៈការធ្វើការជាមួយដៃគូផ្សេងៗ IHC សង្ឃឹមថានឹងជួយពង្រឹងយន្តការសង្គមនិងច្បាប់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីការពារកុមារពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណិត

សំណួរសួរញឹកញាប់

The term child sexual abuse material is increasingly being used to replace the term child pornography. This switch of terminology is based on the argument that sexualized material that depicts or otherwise represents children is indeed a representation, and a form, of child sexual abuse, and should not be described as pornography.

Source: http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

A uniform resource locator (URL) is the address of a resource on the Internet. A URL indicates the location of a resource as well as the protocol used to access it. 

Source: https://www.techopedia.com

A website is a collection of publicly accessible, interlinked Web pages that share a single domain name.

Source: https://www.techopedia.com

A home page is the default or front page of a site. It is the first page that visitors see when they load a URL.

Source: https://www.techopedia.com

Social media is a term for a variety of internet applications that allow users to create content and interact with each other. This interaction can take many forms, but some common types include:

 • Sharing links to interesting content produced by third parties
 • Public updates to a profile, including information on current activities and even location data
 • Sharing photos, videos and posts
 • Commenting on the photos, posts, updates, videos and links shared by others

Source: https://www.techopedia.com

A chat room is a designated virtual channel where users communicate with each other through the Internet, traditionally in plain text only. More recent developments in Web technology now allow the transmission of images and emoticons in a chat room as well.

The term can mean online chatting, instant messaging and online forums using either synchronous or asynchronous conferencing. Some chat rooms require a username and password combination in order to log in or join a conversation, allowing for privacy among the users.

Source: https://www.techopedia.com

An instant message (IM) is a real-time, text-based communication similar to chat. It uses a shared software client between or among two or more people using personal computers, iPhones or other devices. The communication is done over a network, often the Internet, and may include advanced modes with live voice or video. File transfers are also sometimes allowed but are limited in size.

Source: https://www.techopedia.com

MSN is the Microsoft Network (MSN) that is a collection of Web applications and online content services. MSN offers free downloads of various software and suites, blog hosting to share experiences and discuss issues, tips and tricks regarding the use of apps, and legal information about various software. Moreover, the website offers “Community Services” consisting of newsgroups, forums, and chat.

Source: https://www.techopedia.com

ចូររាយការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកឃើញវា

ចូលរួមធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ។ ការរបាយការណ៍របស់អ្នកពិតជាសំខាន់!

ហេតុអ្វីត្រូវរាយការណ៍?

រូបភាពឫសម្ភារៈដែលមានលក្ខណៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ (CSAM) គឺជាពាក្យដែគេអាប្រើជំនួសឲ្យពាក្យ រូបភាម្ភារៈអាអាភាកុមា និសំដៅល់រូភាម្ភារៈណាដែលង្ហាពីម្មភាផ្លូវភេង្ហាផ្តោចំលើអវៈវៈភេស់កុមា បើកឃើញថាជារូភាពខុច្បាប់ព័ត៌មានឹត្រូបានញ្ជួដល់អ្ននុវត្តច្បាប់ដើម្បីស៊ើបង្កេត។

របៀបដែលយើងលុបរូបភាពរំលោភបំពានកុមារចេញពីអីុនធើណេត

ការរាយការណ៍អំពីរូបភាពឫសម្ភារៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារអាចឱ្យមាតិកាខុសច្បាប់នោះអាចត្រូវបានលុបចេញ និង / ឬជនរងគ្រោះត្រួវបានកំណតើអត្តសញ្ញាណ។ អ្នកវិភាគបណ្ដាញរាយការណ៍ពិសេសរបស់យើងនឹងវាយតំលៃអំពីអ្វីដែលអ្នកបានរាយការណ៍ភ្លាមៗជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យមូលដ្ឋាន ហើយប្រសិនបើពួកគេរកឃើញថាជារូបភាពឫសម្ភារៈខុសច្បាប់ពួកគេនឹងបញ្ជួនព័ត៌មានទៅស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់  ISP ឬខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍។ របាយការណ៍របស់អ្នកពិតជាសំខាន់! កុំព្រងើយកន្តើយនឹងវាបើអ្នកឃើញវាលើអ៊ីនធឺណិត។

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

Child Sexual Abuse Material is abusive imaging of a child victim

reporT it
if you see it! Don't ignore

Your report enables the possibility of illegal content to be removed and/or victims to be identified.

what is CSAM?

Child Sexual Abuse Material (CSAM) is a term that can be used as an alternative to child pornography to refer to any material depicting acts of sexual abuse and/or focusing on the genitalia of the child. Making and disseminating CSAM is a crime.

WHY report?

Reporting of Child Sexual Abuse Material (CSAM) enables the possibility of illegal content to be removed and/or victims to be identified. If found to be illegal, the information will be sent to law enforcement for legal action.

takedown

Our content analysts assess your report immediately against the national baseline criteria and if they find the image/video to be illegal, they will send the information to law enforcement, ISP or other hotline to remove the content.

Learning Resources on Internet safety

Online Learning Center

We’ve created a variety of resources for children, parents, professionals and industries.

What We Do

We seek to bring a multi-disciplinary response to protect children in an online environment.  

< Notice and Takedown

IHC follows the notice and takedown process put in place by INHOPE Foundation (Journey of a report) and record information in the ICCAM system. Your reports will be assessed according to the national law and hotline baselines to check its legality.

< Awareness Raising

IHC not only offers a safe venue for the public to report child sexual abuse material online, but also has increasingly implemented awareness and educational activities with a focus on internet safety and emerging online issues.

< Research and Advocacy

To strengthen our key messages, evidence based advocacy, IHC works with partners and stakeholders to conduct and contribute to research tasks that look at the current and emerging issues of online child sexual exploitation.

Our Approaches

We seek to bring a multi-disciplinary response to protect children in an online environment.  

notice & takedown

IHC follows the notice and takedown process put in place by INHOPE Foundation (Journey of a report) and record information in the ICCAM system. Your reports will be assessed according to the national law and hotline baselines to check its legality.

awareness raising

IHC not only offers a safe venue for the public to report child sexual abuse material online, but also has increasingly implemented awareness and educational activities with a focus on internet safety and emerging online issues.

research & advocacy

To strengthen our key messages, evidence based advocacy, IHC works with partners and stakeholders to conduct and contribute to research tasks that look at the current and emerging issues of online child sexual exploitation.

Latest News

Find here our latest news and updates from the field. 

Latest News

Find here our latest news and updates from the field. 

We rely on your generous donation to operate. Our sincerest thanks to all the donors for supporting us. Please become our sponsor now and help us protect children. 

How to report

Child sexual abuse material (CSAM)

Find the reporting form by clicking the REPORT ABUSE button in the main menu bar. First, choose the type of online platform that you accidentally see CSAM or suspected child pornography hosted in (i.e. website, email, Facebook, chatroom, etc.). Then, enter the URL (web address) of the image/video in the box. You can enter more than one URL at a time by using a comma to separate each URL or copy and past the URL into this box.

Remember that you can report anonymously. However, if you choose to provide us your contact information, we will be able to contact you to provide update about your report when it is available. Your contact information will be kept confidential. We reserve the right to not providing information that is deemed confidential. If you don’t wish to provide your personal information, just tick the box ‘I wish to report anonymously’. 

Once you have completed the form, hit the SEND button right under the form. After you have clicked the SEND button, you should receive an automated popup message with the thank you note and 8 digit reference number. You can use this number to trace the progress of your report by going to the home page and clicking the CHECK STATUS button right below the slider. Your report status information should be available in 24 hours 

Incoming Reports
Classified CSAM
Removed CSAM

Your report does matter!​

Please be reassured that your report can always make a difference. The Internet has a huge interest in our society and children. Unfortunately, the Internet can also be used by offenders, for instances, to view, download and/or distribute child sexual abuse material. Offenders can also use the Internet to target children and groom them for sexual abuse/exploitation. 

The good news is we, as a responsible adult, can make the Internet a safer place for children to use by sharing our knowledge and advice with them about online safety, and by reporting suspected online child sexual exploitation. 

Frequently asked questions

The term child sexual abuse material is increasingly being used to replace the term child pornography. This switch of terminology is based on the argument that sexualized material that depicts or otherwise represents children is indeed a representation, and a form, of child sexual abuse, and should not be described as pornography.

Source: http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

A uniform resource locator (URL) is the address of a resource on the Internet. A URL indicates the location of a resource as well as the protocol used to access it. 

Source: https://www.techopedia.com

A website is a collection of publicly accessible, interlinked Web pages that share a single domain name.

Source: https://www.techopedia.com

A home page is the default or front page of a site. It is the first page that visitors see when they load a URL.

Source: https://www.techopedia.com

Social media is a term for a variety of internet applications that allow users to create content and interact with each other. This interaction can take many forms, but some common types include:

 • Sharing links to interesting content produced by third parties
 • Public updates to a profile, including information on current activities and even location data
 • Sharing photos, videos and posts
 • Commenting on the photos, posts, updates, videos and links shared by others

Source: https://www.techopedia.com

A chat room is a designated virtual channel where users communicate with each other through the Internet, traditionally in plain text only. More recent developments in Web technology now allow the transmission of images and emoticons in a chat room as well.

The term can mean online chatting, instant messaging and online forums using either synchronous or asynchronous conferencing. Some chat rooms require a username and password combination in order to log in or join a conversation, allowing for privacy among the users.

Source: https://www.techopedia.com

An instant message (IM) is a real-time, text-based communication similar to chat. It uses a shared software client between or among two or more people using personal computers, iPhones or other devices. The communication is done over a network, often the Internet, and may include advanced modes with live voice or video. File transfers are also sometimes allowed but are limited in size.

Source: https://www.techopedia.com

MSN is the Microsoft Network (MSN) that is a collection of Web applications and online content services. MSN offers free downloads of various software and suites, blog hosting to share experiences and discuss issues, tips and tricks regarding the use of apps, and legal information about various software. Moreover, the website offers “Community Services” consisting of newsgroups, forums, and chat.

Source: https://www.techopedia.com

Member Only

You need to log in to access the resources on this page.

Your login status
You are not logged in.

Please check back soon. Resources are under construction. ​

Please check back soon. Resources are under construction. ​

Please check back soon. Resources are under construction. ​

Please check back soon. Resources are under construction. ​

Please check back soon. Resources are under construction. ​

Please check back soon. Resources are under construction. ​

Please check back soon. Resources are under construction. ​

PRESS RELEASE

PRESS RELEASE

Media releases we send out to news agencies about our work

IN THE NEWS

Media articles and videos in print, online news and/or TV

NEWSLETTER

Sign up for our newsletter and stay informed of our work

Stakeholders

IHC also works with other stakeholders such as government, internet industry, schools, travel agencies and civil society to leverage our work on combating child sexual abuse and exploitation online.

Safer Internet Day

Over the years, Safer Internet Day (SID) has become a landmark event in the online safety calendar.

ECPAT Sweden

ECPAT Sverige (Sweden) was established as an NGO in 1996, and is a member of ECPAT International’s global network with representation in over 70 countries. ECPAT Sweden collaborates with other NGOs, authorities and part of the industry to fight commercial sexual exploitation of children.

We value working in partnership simply because fighting child sexual abuse/exploitation online demands a global solution.  

Government: We support the national government agencies mandated with child protection by providing an evidence based understanding of the online issues and helping them develop a plan of action based on research evidence to tackle online child sexual exploitation.

Civil Society: IHC shares the information about online child sexual exploitation trends with other civil society organisations in Cambodia and internationally and coordinates the referral of online cases.  

Internet Industry: We engage Internet Service Providers (ISPs), webmasters, content providers, etc. in learning activities through dialogues and workshops where they can gain an understanding of online risks, how they can contribute to stopping the problem, and recommendations to make their services safer for their clients.

Schools: We provide knowledge to school students, teachers and members of the management through training and awareness raising activities so that they can stay safe, teach their students and implement a child safeguarding policy in their institution to prevent online risk. They also know what to do and are able to report when they come across child sexual abuse images online. 

Travel Agencies: We raise their awareness of online child sexual exploitation and help them develop solutions to prevent misuse of their service for abusing children. We also offer them advice and recommendations to promote child protection in their business.  

APLE and Cambodian Association of Travel Agents (CATA) co-organize a full-day workshop on prevention of sexual exploitation of children in travel and tourism. 

Useful links from stakeholders

Child Welfare & Online Safety Organisations (links from INHOPE)

INSAFE: www.saferinternet.org

INHOPE / INSAFE Web Portal: www.saferinternet.eu

eNACSO: www.enacso.eu

Childnet: www.childnet-int.org

End Child Pornography and Trafficking (ECPAT): www.ecpat.org

Family Online Safety Institute (FOSI): www.fosi.org

International Center for Missing and Exploited children (ICMEC): www.icmec.org

Media Awareness Network: www.media-awareness.ca

International Save the Children Alliance: www.savethechildren.net

Industry

Microsoft: www.microsoft.com

Vodafone: www.vodafone.com

Telefonica: www.telefonica.com

GSMA: www.gsmworld.com

Euroispa: www.euroispa.org

AOL: www.aol.com

T-Online: www.t-online.net

Law enforcement

IHC works closely with national and international law enforcement agencies to fight child sexual abuse and exploitation online. 

INTERPOL’s International Child Sexual Exploitation (ICSE) Database

When it comes to child sexual abuse material, we work with police in the country where the content is hosted to remove illegal images of children from the Internet and help the police identify victims of crime and bring perpetrators to justice.

If we find illegal content hosted in Cambodia to be illegal, we will provide information to the Anti Cyber Crime Department to have the content removed and the matter investigated by ACCD or mandated agency. Where needed, IHC team will coordinate supports for victims with APLE team which may include social, psychological and/or legal services.

Where illegal content is hosted in other country, IHC team will make direct contact with foreign law enforcement in that country if there is no INHOPE hotline and provide them the information available that they can use to remove illegal images, identify victims and/or investigate the case. In a country where INHOPE hotline member exists, we will contact them to facilitate cooperation with law enforcement.

INHOPE FOUNDATION

INHOPE is a global network of 51 hotlines in 41 countries, established to deal with illegal content online and dedicated to stamping out child sexual abuse material from the Internet. INHOPE also serves as a one-stop-shop for global reports of illegal content especially child sexual abuse material from around the world.

INHOPE Foundation

The mission of INHOPE is to support and enhance the work of international hotlines to combat child sexual abuse using a multi stakeholder approach.

IHC has been working with INHOPE since 2015 to eradicate child sexual abuse material online. Where needed, we will contact INHOPE or their Hotline members in different countries to facilitate notice and takedown actions with law enforcement or Internet industry to remove illegal content from the Internet.

Our hotline analysts receive training and technical support from INHOPE directly. INHOPE also helps us with the technical maintenance of the Hotline system and access to ICCAM for analyzing, classifying and recording reports.

INHOPE Stats 2017 (CSAM Characteristics)

INHOPE Useful Resources

Photo Gallery

See IHC in Action

Follow us:

See what people have said about IHC...

"My Department has successfully collaborated with IHC of the APLE NGO in a number of cases in which we were able to support the victim and bring the perpetrator to justice. IHC assistance helped us remove the illegal content of child sexual abuse we traced as being hosted in another country"
Police Officer
Anti Cyber Crime Department of Cambodian Police
"I have learned a lot from participating in the awareness event organized by IHC and I will spread the information across my youth network. The knowledge I've gained will shape the way I use and take advantage of the Internet."
Phkay Proek
President of Children Advocacy Network

WELCOME TO MEMBER LOGIN AREA

Your Login Status
You are not logged in.

Public and Media

We have created a variety of age-appropriate learning resources to help children, parents/carers, professional and local communities to stay safe, counter online risk and take all the positive advantages that the Internet technology provides.

On this page, you will find a selection of resources for the general public and media to use, which you can search for by topic or material type.   

[under construction]

Professionals

We have created a variety of age-appropriate learning resources to help children, parents/carers, professional and local communities to stay safe, counter online risk and take all the positive advantages that the Internet technology provides.

On this page, you will find a selection of resources for professionals working with children (teachers, social workers, child protection agents, etc.) which you can search for by topic or material type.   

 [under construction]

Parents and carers

We have created a variety of age-appropriate learning resources to help children, parents/carers, professional and local communities to stay safe, counter online risk and take all the positive advantages that the Internet technology provides.

On this page, you will find all the resources for parents/carers which you can search for by age, topic or material type.

[under construction]
 

Children and young people

We have created a variety of age-appropriate learning resources to help children, parents/carers, professional and local communities to stay safe, counter online risk and take all the positive advantages that the Internet technology provides.

On this page, you will find a selection of educational resources for children and young people which you can search for by age, topic or material type.   

[under construction]

Research and Advocacy

In order to strengthen our key messages, evidence based awareness and advocacy, IHC works with partners, stakeholders and research institutions to conduct and contribute to research tasks that look at the current and emerging issues of online child sexual exploitation, and the relationship between the online and offline risk factors.

Through research work, IHC has gained adequate knowledge and evidence based information of issues that affect children using the Internet and will make use of such evidence to create an online learning/resource center and shape our responses towards eradicating online child sexual exploitation.  

List of researches published

In 2018, IHC took part in a national study that seeks to assess the current threat of online child sexual exploitation in Cambodia, how it is manifested, how children are at risk and which group may be at an increased risk. The overall goal of the study is to understand the nature and extent of online child sexual exploitation in Cambodia, including the various capacities of legislation and key stakeholders (government and CSOs) to address the issue nationally according to the Modal National Response guidelines (WePROTECT, 2016).

IHC motivations for research include:

 • Explore emerging online trends to stay updated of the risk and strategy
 • Share findings with children, parents/carers, professionals and local communities
 • Identify actionable, evidence-based recommendations for the development of a national action plan to address online child sexual exploitation
 • Support other organisations with vested interests in developing and implementing Cambodia-specific interventions for prevention, protection, and the provision of services
 • Develop learning resources and strategies focusing on behaviour change especially among children and young people

On this page, you will find a selection of research reports published by APLE and partner organisations.

Awareness Raising

Online Child Sexual Exploitation (OCSE) is an emerging form of child sexual abuse and exploitation that is facilitated by the Internet. Websites (including dark/deep webs), social media platforms and smartphone apps are being utilized for abusive and illegal activities such as accessing and distributing child sexual abuse material (child pornography), grooming of potential child victims, as well as live streaming of sexual activity.

IHC previous awareness raising activities with the various audiences 

"I have learned a lot from participating in the awareness event organized by IHC and I will spread the information across my youth network. The knowledge I've gained will shape the way I use and take advantage of the Internet."
Phkay Proek
President of Children Advocacy Network

The number of websites containing child sexual abuse material was reported to have increased by 147% between the years of 2012 and 2014 worldwide and recent estimates suggest that it is a rapidly growing problem.

Managed by APLE, Internet Hotline Cambodia not only offers a safe venue for the public to report child sexual abuse material online, but also has increasingly implemented awareness and educational activities with a focus on raising awareness and understanding of Internet safety and emerging online issues among children, parents/carers, professionals and local communities.

IHC awareness raising strategies include:

 • Provide awareness and training to target groups to help them stayed informed of Internet interests, risks and measures to keep their children safe
 • Create and disseminate safety tips and educational information across major social media sites and campaigns
 • Organize learning activities with children to identify risks and counter-measures, and promote risk-free behavior while online
 • Empower children, youth and protecting adults with the right knowledge and skill to stay safe while taking advantage of the Internet opportunities 

IHC has also supported Safer Internet Day, the initiative of EU SafeBorders Project 2014, by creating, connecting and sharing information about their global awareness campaigns.

NOTICE /TAKEDOWN STEPS

IHC follows the notice and takedown process put in place by INHOPE (Journey of a report) and record information in the ICCAM system. Reports will be assessed according to the national law and hotline baseline criteria.

CSAM reports

When we receive CSAM reports from the public via the hotline, our content analyst will assess the material (image or video) against the national baseline criteria to determine its legality and classification. The analyst will analyse, classify and record all the necessary data to notify law enforcement and enable the possibility for the content to be removed. 

Notice sending

If images/videos are found to be illegal, a notice/takedown request will be sent to law enforcement, ISP or other INHOPE hotline where the content is hosted (server location) for removal.

Takedown process

The police, ISP or Hotline in the hosting country will commence the takedown process and record the case. Where victim identification is concerned, the police will take action to identify the victim.   

Victims focused

Our priority is to help victims of online child sexual exploitation by first removing their images and then identifying them for appropriate services. Where needed, we support police to investigate and prosecute the online child sexual exploitation cases.

INHOPE global member hotlines are working to fight against Child Sexual Abuse Material on the Internet.


Our Vision 

A community with robust social and legal justice in which all children are safe from child sexual abuse and exploitation

With the new vision, APLE operates on the belief that strengthening institutions relevant to the social and legal protection of children is the highest priority in achieving long-term sustainable change.

 

Our Mission

We aim to strengthen national social and legal mechanisms for the protection of children at risk of, or affected by, child sexual abuse or exploitation.

Online child sexual exploitation is a global problem and increasingly concerning in Cambodia. Eradicating this problem requires a global solution in which all countries worldwide need to work together in close collaboration.


REPORT CSAM

In 2016, APLE launched the Hotline, the first web-based reporting platform in Cambodia under the name Internet Hotline Cambodia or IHC, as a new initiative to prevent and counter online child sexual exploitation. APLE approached this problem after the research data suggested that online child sexual exploitation existed in Cambodia and was potentially on the rise.     

Working towards making online communities safer for children, IHC works to:

 • Prevent online child sexual exploitation
 • Reduce child sexual abuse material online
 • Help affected children by removing their images from the internet
 • Assist law enforcement to identify victims and take prosecutorial action against perpetrators

“My Department has successfully collaborated with IHC of the APLE NGO in a number of cases in which we were able to support the victim and bring the perpetrator to justice. IHC assistance helped us remove the illegal content of child sexual abuse we traced as being hosted in another country”


IHC work contributes to the success of APLE vision and mission. Through working with others, IHC hopes to make the social and legal mechanism designed to protect children from online child sexual exploitation stronger. 

FAQ

Here are our most frequent questions and answers.

If you have questions to ask, do not hesitate to email us. 

Frequently Asked Questions

IHC is a safe web-based venue for the public to report child sexual abuse material they stumble over the Internet. Run by APLE, it’s one of the global hotlines supported by INHOPE Foundation.

IHC exists to make online communities safer for children. It seeks to remove child sexual abuse material from the Internet through working in collaboration with law enforcement and other hotlines. 

Our trained content analysts assess your report against the national baseline criteria (under the Cambodian legal context) and if they find the image/video to be illegal, they will send the information to law enforcement, ISP or other hotline to remove. Where needed, IHC will coordinate with the other team at APLE to secure appropriate support for the victims identified and to assist the police force with their investigations. 

The term ‘child sexual abuse material’ or CSAM is increasingly being used to replace the term ‘child pornography’. This switch of terminology is based on the argument that sexualised material that depicts or otherwise represents children is indeed a representation, and a form, of child sexual abuse, and should not be described as pornography.

If considered to be child pornography, production and distribution of CSAM is illegal under the Cambodian legal context. 

Under the Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008, child pornography shall mean a visible material such as a photograph or videotape, including a material in electronic form, depicting a minor’s naked figure which excites or stimulates sexual desire.

By the definition of child pornography under the above-mentioned law, any CSAM image (photo or video) that depicts a naked figure of a child which excites or stimulates sexual desire constitutes child pornography which becomes illegal if such image is produced or distributed.  

Your report will be processed by our content analyst to determine its legality and classification. The analyst will trace the hosting location via IP Address and send a notice and takedown request to the responsible agency (Police, ISP, or Hotline). If found to be illegal under the law of the hosting country, the image will get removed from the Internet. Your report might also enable the police to identify victims and bring perpetrators to justice.


History

In 2015, APLE received a Stars Impact Award from Stars Foundation, being recognised as an outstanding locally-led organisation dedicated to improving the lives of children and young people.

In 2017, APLE won another award (Child 10 Award 2017) in Stockholm, Sweden, among the top 10 frontline organisations across the three continents. Awardees for this award are activists who everyday strive to bring justice for marginalised children and ensure a brighter future for them.

Internet Hotline Cambodia (IHC) was established in 2015 with the support of INHOPE Foundation and the official launch was celebrated in 2016, dedicated to making online communities safer for children to use.

Run by APLE, IHC is one of the globally connected hotlines, providing a crucial link in the protective chain of interventions against child sexual abuse and exploitation, ensuring that the problem is investigated and if found to be illegal, for the information to be sent to law enforcement.

IHC offers a secure web based hotline for the public to report child sexual abuse material (CSAM) anonymously and coordinates notice/takedown actions with law enforcement and other hotlines to have illegal content removed and the matter investigated.

Key strategies include:

 • Hotline (Notice and takedown of illegal content)
 • Awareness raising and training
 • Research and advocacy

IHC extensively works on awareness and educational campaigns focusing on raising a better awareness and understanding of online risks, safety measures and reporting of child sexual abuse material in order to empower children, parents/carers, professional and local communities with the right knowledge and strategies to stay safe and protect children from online issues. 

IHC closely collaborates with the Anti Cyber Crime Department of Cambodia’s Ministry of Interior, other INHOPE hotlines and Internet industries (ISP, ESP, Webmaster, etc.) for notice and takedown of illegal content. IHC has joined the Safer Internet Day since 2017 to promote global campaigns by creating, connecting and sharing the awareness and educational messages and information.  

The Hotline setup was funded by INHOPE Foundation and IHC current operations are mainly funded by ECPAT Sweden through Swedish Radio Aid and Terre des Hommes Netherlands.

Excellent awareness raising idea

“I have learned a lot from participating in the awareness event organized by IHC and I will spread the information across my youth network. The knowledge I’ve gained will shape the way I use and take advantage of the Internet.”

Phkay Proek
/ Children Advocacy Network

We help remove abusive images from the Internet.

Reporting of child sexual abuse material enables the possibility of images/videos to be removed and/or victims to be identified. Your report does matter!

Make Online Communities Safer for Children

Why Report

Child Sexual Abuse Material is a term that can be used as an alternative to child pornography to refer to any material depicting acts of sexual abuse and/or focusing on the genitalia of the child. If found to be illegal, the information will be sent to law enforcement.

How to Report

Reporting is quick, easy and confidential. You can report anonymously.

Check Progress

Here is where you can find out what happened to your report. Enter the code you've received.

Why we exist

IHC provides a crucial link in the protective chain of interventions against child sexual abuse and exploitation, ensuring that the matter is investigated and if found to be illegal, for the information to be sent to law enforcement or other hotlines.

Reports
CSAM Reported
CSAM Removed

IHC work at a glance

We offer a safe web-based hotline for the public to report suspected CSAM and other online child sexual exploitation cases. We coordinate notice and takedown actions with law enforcement and other hotlines. 

We raise awareness of internet safety among children, parents/carers and local communities.

We train social workers, teachers and other professionals working with children on child safeguarding online.

View ALL Our Photos

SEE IHC IN ACTION

APLE’s mission is to strengthen national social and legal mechanisms for the protection of children at risk of, or affected, by child sexual abuse and exploitation. APLE established and launched IHC in 2016 which has since then become a much needed hotline for the public.